รอกไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ในประเภทเล็ก ๆ ภายใต้ประเภทรอกสลิงไฟฟ้าขนาดใหญ่. จากนั้นในการจัดประเภทขนาดเล็กของรอกไฟฟ้าขนาดเล็ก, จะมีหมวดหมู่ใดของผลิตภัณฑ์เฉพาะ? รอกไฟฟ้าจิ๋วแบบ PA รุ่นนี้เป็น...